Hajajätevesiasetus pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Hajajätevesiasetus

Hajajätevesiasetus

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa vastaamaan hajajätevesiasetuksen (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimuksia 31.10.2019 mennessä.

Ympäristönsuojelumääräysten nojalla Polvijärvellä on toimeenpantu perustason puhdistusvaatimuksia ankarammat vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että jätevedet on puhdistettava vähintään asetuksen 4 § mukaisesti (org. aine 90 %, kok. fosfori 85 % ja kok. typpi 40 %).

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla jätevesijärjestelmien puhdistustaso tulee saattaa lain ja asetuksen mukaiseksi silloin kun:

  1. rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; TAI
  2. tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Näillä alueilla jätevedet on puhdistettava vähintään ympäristönsuojelulain 154 b § mukaisesti (orgaaninen aines 80 %, kokonaisfosfori 70 %, kokonaistyppi 30 %).

Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vähäisillä jätevesillä tarkoitetaan ns. kantovesiä. Kantovedet voi ja myös pitää käsitellä imeyttämällä ne maaperään esimerkiksi kivipesän kautta.

Arvioinnin jätevesien vähäisyydestä ratkaisee tulkintatilanteessa aina viranomainen.

Tutustu hajajätevesiasetukseen.

Tutustu ympäristönsuojelulain jätevesiosioon.

Ohjeita jätevesiasioissa löytää osoitteesta https://www.jätevesihanke.fi/

Hajajätevesiasetuksesta poikkeaminen

Hajajätevesiasetuksesta poikkeaminen

Kunnan toimivaltainen viranomainen, Polvijärven tapauksessa teknisen lautakunnan lupajaosto, voi myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Vapautusta voi hakea tältä sivulta löytyvillä lomakkeilla. Asia ratkaistaan hakemuksen perusteella. Vapautusta ei siis myönnetä automaattisesti, jos vapautukselle ei ole olemassa asianmukaisia tapauskohtaisesti arvioitavia perusteluita.

Hajajätevesien käsittelyvaatimukset eivät koske sellaisia vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joissa asuva omistaja tai omistajat ovat täyttäneet 9.3.2011 mennessä 68 vuotta, jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Sisältöjulkaisija

Ei yhtään tulosta.

Sivu arviointi ja palaute